Các tổ chức, cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/12/2008, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật. Tất cả các khoản thu NSNN được hạch toán bằng đồng ViệtNam. Các khoản thu bằng hiện vật, ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt Nam. Khoản thu NSNN được phân chia cho ngân sách các cấp theo đúng tỷ lệ % do Ủy ban Thường vụ quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Về nguyên tắc, các khoản thu NSNN được nộp qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp các địa bàn có khó khăn trong việc nộp qua ngân hàng hoặc nộp tại Kho bạc Nhà nước thì cơ quan thu được trực tiếp thu, hoặc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thu tiền mặt từ người nộp, sau đó phải nộp đầy đủ, kịp thời vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các hình thức thu NSNN (thu chuyển khoản, thu tiền mặt), chứng từ (lệnh thu NSNN, giấy nộp tiền vào NSNN, bảng kê nộp thuế, biên lai, chứng từ phục hồi), trao đổi thông tin về thu NSNN, quy trình thu NSNN, quy trình thu NSNN bằng ngoại tệ và một số khoản thu có tính đặc thù (thu từ các khoản vay trong nước, thu từ các khoản vay nước ngoài, thu từ các khoản khác ngoài thuế, lệ phí, phí, phạt, vay nợ, thu NSNN bằng hiện vật, thu NSNN bằng ngày công lao động), hoàn trả các khoản thu NSNN, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong việc tổ chức thu NSNN và trao đổi thông tin v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 13/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003, thay thế các biểu mẫu liên quan quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006, thay thế mẫu giấy hoàn thuế, phí (mẫu số 01/HTBT) và Quyết định hoàn thuế (mẫu số 04/HTBT)  ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article