Ngày 2512/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 25/12/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article