được ban hành tại Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008, áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học được Thủ tướng Chính phủ giao đào tạo trình độ tiến sỹ, phối hợp với các trường đại học đào tạo trình độ thạc sỹ.

được ban hành tại Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008, áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học được Thủ tướng Chính phủ giao đào tạo trình độ tiến sỹ, phối hợp với các trường đại học đào tạo trình độ thạc sỹ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article