Bộ Tài chính đã có Thông tư số 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; áp dụng đối với chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngày 22/12/2008, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; áp dụng đối với chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm - doanh nghiệp được thành lập và kinh doanh bảo hiểm hợp pháp tại Việt Nam và được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư này. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định (xem Phụ lục 1, Phụ lục 2). Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm hoặc dưới 1 năm. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn, đối với thiệt hại về tài sản là 30.000.000 đồng/1 vụ tai nạn. Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, bên thứ ba hoặc đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Trường hợp không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất, có thể thỏa thuận chọn cơ quan giám định độc lập hoặc yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc Tòa án nơi cư trú của chủ xe cơ giới chỉ định giám định độc lập. Trường hợp đặc biệt không thể thực hiện giám định, doanh  nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường và không quá 30 ngày trong trường hợp phải xác minh hồ sơ. Thời hạn khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán hoặc từ chối thanh toán bồi thường. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam giải quyết. Các doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới hàng năm đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, phải hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi thường và các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện bỏa hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo định kỳ (xem Phụ lục 7, Phụ lục 8) và khi có yêu cầu của Bộ Tài chính

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009, thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 9/4/2007 về việc ban hành Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article