Chương trình đào tạo chức danh nhân viên gác ghi, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe, nhân viên viên tuần đường, cầu, hầm, nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm, nhân viên điều độ chạy tàu, trưởng tàu, trường dồn, trực ban chạy tàu ga được ban hành tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BGVT ngày 26/12/2008.

Chương trình đào tạo chức danh nhân viên gác ghi, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe, nhân viên viên tuần đường, cầu, hầm, nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm, nhân viên điều độ chạy tàu, trưởng tàu, trường dồn, trực ban chạy tàu ga được ban hành tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BGVT ngày 26/12/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article