Ngày 26/12/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 31/2008/QĐ-BGVT về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Ngày 26/12/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 31/2008/QĐ-BGVT về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu biển Việt Nam bao gồm: Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; Giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản; Giấy chứng nhận huấn luyện đặc biệt; Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện đặc biệt, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ (hệ thống an toàn và cấp cứu hàng hải toàn cầu) có giá trị sử dụng không quá 5 năm. Thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam ngoài Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp với từng chức danh, phải có Giấy xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cấp theo quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978, sửa đổi năm 1995.

Tùy thuộc tổng dung tích, định biên an toàn tối thiểu của bộ phận boong là từ 2 đến 7, của bộ phận máy (theo tổng công suất) là từ 1 đến 6. Cơ quan đăng ký tàu biển quyết định định biên an toàn của tàu phù hợp với thực tế sử dụng, khai thác, cỡ tàu, đặc tính kỹ thuật của tàu. Đối với tàu khách, phải bố trí ít nhất 01 thuyền viên phụ trách hành khách ngoài tiêu chuẩn định biên thông thường. Quyết định ban hành Mẫu các loại chứng chỉ chuyên môn, Giấy xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản, Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ huấn luyện, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 13/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article