Ngày 29/12/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKHĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản, thông thường theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nước.

Ngày 29/12/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKHĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản, thông thường theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nước.
Chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung mẫu cho phù hợp với tính chất của mỗi gói thầu, song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái với quy định hiện hành về đấu thầu. Để đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 12 ngày, chủ đầu tư có thể phê duyệt đồng thời danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ áp dụng mẫu này.

Quyết định  được đăng Công báo ngày 10/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article