Chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong (chứng nhận VietGAHP) là việc đánh giá và xác nhận việc thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi của cơ sở sản xuất phù hợp với Quy trình chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

Cơ sở sản xuất là tổ chức, cá nhân chăn nuôi đăng ký chứng nhận thực hiện Quy trình chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong phải tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong tại Quyết định số 121/2008/QÐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong (chứng nhận VietGAHP) là việc đánh giá và xác nhận việc thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi của cơ sở sản xuất phù hợp với Quy trình chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong. Cơ sở sản xuất đáp ứng VietGAHP gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAHP và ký hợp đồng chứng nhận VietGAHP với Tổ chức chứng nhận - đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đủ điều kiện để tham gia hoạt động chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Tổ chức chứng nhận thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm chăn nuôi của cơ sở sản xuất. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAHP cho cơ sở sản xuất đủ điều kiện. Giấy chứng nhận VietGAHP có hiệu lực không quá 2 năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này bị thu hồi theo các quy định tại khoản 4 Điều 15 của Quyết định. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi, cơ sở sản xuất không được chứng nhận VietGAHP. Danh sách các cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, bị nhắc nhở, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận VietGAHP trên phạm vi cả nước được đăng tải trên website www.cucchannuoi.gov.vn .

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article