Ngày 12/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Ngày 12/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm (thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm; có thông tin làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm khác; không công khai và minh bạch trong bán hàng v.v...); thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và ban hành các Phụ lục biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article