Ngày 11/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 11/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng ngay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article