Danh mục các chỉ tiêu chất lượng, căn cứ để kiểm tra và việc quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm được Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 8/1/2010.

Danh mục các chỉ tiêu chất lượng, căn cứ để kiểm tra và việc quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm được Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 8/1/2010.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sàn xuất clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm phải thực hiện quy định về công bố và chứng nhận hợp quy, kể cả đối với clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm nhập khẩu. Việc cho phép tạm thông quan trước chỉ được thực hiện khi có kết quả thử nghiệm, giám định mẫu về chỉ tiêu hoạt tính phù hợp với quy định tại Điều 4 của Thông tư. Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận sự phù hợp được nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư này và được thông báo cập nhật bổ sung trên website Bộ Xây dựng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article