được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009; áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại tham gia nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009; áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại tham gia nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2010; thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của Bộ Bưu chính viễn thông và Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article