Ngày 30/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ.

Ngày 30/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc quản lý vốn và tài sản tại công ty; đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng để xử lý các phát sinh kể từ năm tài chính 2009; bãi bỏ Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông tư số 87/2006/TT-BTC ngày 27/9/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article