Ngày 31/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2213/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Ngày 31/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2213/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm phạm vi được hỗ trợ lãi suất vốn vay mua vật liệu xây dựng nhà ở, hàng hóa được hỗ trợ lãi suất, điều kiện được vay đối với tổ chức, cá nhân, mức tiền cho vay tối đa, mức lãi suất được hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, điều kiện đối với hàng hóa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article