Đối tượng nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không là các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Đối tượng nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với các dịch vụ hàng không, sân bay là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.

được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009.

Đối tượng nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không là các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Đối tượng nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với các dịch vụ hàng không, sân bay là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không. Cơ quan thu phí được trích lại một tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền thực thu được để trang trải cho việc thực hiện nhiệm vụ của Cảng hàng không theo qquy định của Điều 60 Luật Hàng không.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC ngày 6/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 6/8/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article