Ngày 7/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT bổ sung 08 giống tằm được phép sản xuất, kinh doanh.

Ngày 7/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT bổ sung 08 giống tằm được phép sản xuất, kinh doanh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article