Ngày 6/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020".

Ngày 6/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020".

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article