Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 26/2009/TT-NHNN quy định việc Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép và được quyền mua lại ngoại tệ trong phạm vi số ngoại tệ đã bán từ Tổ chức tín dụng được phép để phục vụ nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp.

Ngày 30/12/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-NHNN quy định việc Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép và được quyền mua lại ngoại tệ trong phạm vi số ngoại tệ đã bán từ Tổ chức tín dụng được phép để phục vụ nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp; áp dụng đối với Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và không phải là Tổ chức tín dụng) có tên nêu tại điểm 1.2 khoản 1 Mục I của Thông tư.

Thông tư quy dịnh cụ thể về nghĩa vụ bán ngoại tệ từ số dư trên tài khoản tiền gửi, từ các nguồn thu vãng lai, quyền mua ngoại tệ của tổ chức, trách nhiệm của tổ chức, tổ chức tín dụng, yêu cầu báo cáo, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm v.v... và ban hành ba mẫu biểu liên quan: Báo cáo doanh số mua ngoại tệ từ số dư tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn của tổ chức, Báo cáo doanh số mua ngoại tệ từ số dư tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của tổ chức, Báo cáo doanh số mua-bán ngoại tê với tổ chức.

Thông tư được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article