Danh mục bổ sung 228 loại phân bón được phép  sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009.

Danh mục bổ sung 228 loại phân bón được phép  sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009.

Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Phụ lục 2 của Thông tư gồm 1064 loại phân bón bị loại khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article