Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư bằng đồng Việt Nam là 9,6%, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,2%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,7%/năm.

Ngày 25/12/2009, Bộ Tài chính công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư tại Quyết định số 3280/QĐ-BTC.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư bằng đồng Việt Nam là 9,6%, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,2%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,7%/năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12/2/1009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article