Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông vừa ban hành Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/1/2/2009 hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ được quy định tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009.

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Thông tư hướng dẫn cụ thể về dấu hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy, chứng nhận hợp quy, trình tư-thủ tục đăng ký và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 12/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article