được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 80/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2009.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 80/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article