Danh mục 06 giống lúa lai, 02 giống ngô lai và 01 giống dâu được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bổ sung tại Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009.

Danh mục 06 giống lúa lai, 02 giống ngô lai và 01 giống dâu được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bổ sung tại Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 12/1/2010, có hiệu lực thi hành ngày sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article