Ngày 9/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 39/2009/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, các chủ đầu tư dự án nhà ở riêng lẻ xây dựng trên các lô đất của dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 9/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 39/2009/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, các chủ đầu tư dự án nhà ở riêng lẻ xây dựng trên các lô đất của dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở. Thông tư gồm 4  chương, 21 điều: Những quy định chung; Hướng dẫn về kiếm tra ranh giới đất và chất lượng nền đất nơi dự kiến xây dựng nhà ở và thiết kế xây dựng nhà ở; Hướng dẫn về thi công xây dựng và quản lý thi công xây dựng nhà ở; Tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2010.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article