được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể: đảm bảo thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng miền trong nước bằng đường biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tập trung xây dựng một số cảng nước sâu cho tàu tải trọng lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển bến cảng tại các huyện dảo; nâng cấp. phát triển có chiều sâu trang thiết bị dây chuyền công nghệ bốc xếp và quản lý; nghiên cứu kết hợp chỉnh trị với cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng để đảm bảo tàu trọng tải lớn ra vào thuận lợi an toàn, đồng bộ với quy mô cầu bến và phù hợp với chức năng, vai trò của cảng.

Theo vùng lãnh thổ, hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 gồm 6 nhóm cảng; theo quy mô, chức năng, nhiệm vụ, có loại cảng tổng hợp quốc gia, cảng địa phương, cảng chuyên dùng. Quy hoạch nêu chức năng, quy mô phát triển của từng nhóm cảng, quy mô cải tạo nâng cấp luồng, nhu cầu vốn đầu tư phát triển cảng biển. Quy hoạch ban hành Danh mục các cảng biển trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article