Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản là 2.000.000 đồng/giấy phép cho hoạt động khảo sát. Đối với hoạt động thăm dò, tùy theo diện tích thăm dò, mức thu từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 giấy phép.

được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản là 2.000.000 đồng/giấy phép cho hoạt động khảo sát. Đối với hoạt động thăm dò, tùy theo diện tích thăm dò, mức thu từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 giấy phép. Mức thu 5 triệu đồng/1 giấy được áp dụng cho việc cấp giấy phép khai thác tận thu v.v... Trường hợp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản thu bằng đồng Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, Thông tư số 18/2003/TT-BTC ngày 11/1/2003.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article