Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, sản xuất và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

Hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối với các khu vực ngoài đô thị trên toàn quốc vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009.

Hoạt động chiếu sáng đô thị bao gồm: quy hoạch, đầu tư phát triển và tổ chức chiếu sáng đô thị; quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. Đây là một chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị được quản lý thống nhất và có phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể theo quy định pháp luật. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, sản xuất và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị bao gồm: chính quyền đô thị  (Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện); các tổ chức kinh doanh, phát triển khu đô thị mới; các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị tự bỏ vốn đầu tư đến khi bàn giao theo quy định. Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị phải có đủ năng lực về đội ngũ cán bộ và công nhân; trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật. Việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị được thực hiện theo một trong các hình thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch và được thực hiện thông qua hợp đồng quản lý, vận hành.

Nghị định gồm 7 chương, 28 điều khoản: Những quy định chung; Quy hoạch chiếu sáng đô thị; Tổ chức chiếu sáng đô thị; Đầu tư phát triển chiếu sáng đô thị; Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đô thị; Trách nhiệm về quản lý chiếu sáng đô thị và Tổ chức thực hiện; được đăng Công báo ngày 1/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article