Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm điều khoản về đối tượng được tiến hành hoạt động dầu khí, điều khoản giải thích về "Kế hoạch thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện"; điều khoản về nghĩa vụ thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí; điều khoản về kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và hợp đồng dầu khí; khai thác sớm; hợp nhất mỏ v.v...

Ngày 24/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm điều khoản về đối tượng được tiến hành hoạt động dầu khí, điều khoản giải thích về "Kế hoạch thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện"; điều khoản về nghĩa vụ thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí; điều khoản về kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và hợp đồng dầu khí; khai thác sớm; hợp nhất mỏ; đấu thầu dịch vụ dầu khí, quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp liên doanh, thuế, lệ phí, phí áp dụng đối với hoạt động dầu khí, quy trình thẩm định hợp đồng dầu khí và cấp Giấy chứng nhận đầu tư v.v...

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2020.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article