Ngày 18/12/2009, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 72/2009/TT-BCA quy định thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày 18/12/2009, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 72/2009/TT-BCA quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 18/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thông tư quy định cụ thể về lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào và đưa ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; về tổ chức, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình; về bồi dưỡng, huấn luyện, trang phục, trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/1/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article