Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ngày 6/1/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010; thay thế Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article