vừa được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009; áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu tại thị trường Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

vừa được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009; áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu tại thị trường Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Quy chế hướng dẫn thực hiện các quy định về đại lý kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam như tổ chức hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ, ký kết hợp đồng đại lý, thù lao đại lý v.v... Thương nhân đầu mối quy định giá bán cho đại lý và giá bán lẻ áp dụng tại cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình. Giá bán lẻ phải được thông báo cho các đơn vị trong hệ thống phân phối của mình trước thời điểm có hiệu lực (đồng thời gửi về Sở Công thương nơi thương nhân  đầu mối có hệ thống phân phối) và là cơ sở xác định giá bán và thù lao cho các đại lý.

Quy chế được đăng Công báo ngày 2/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009 - ngày Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành. Thòng tư này thay thế Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM ngày 22/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article