Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 được Bộ Tài chính điều chỉnh thành mức thuế suất mới tại Thông tư số 189/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 được Bộ Tài chính điều chỉnh thành mức thuế suất mới tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh ban hành tại Thông tư số 189/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article