được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009. Đây là danh mục hàng hóa và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu không phân biệt xuất xứ hàng hóa.

được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009. Đây là danh mục hàng hóa và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu không phân biệt xuất xứ hàng hóa.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/10/2009, có hiệu lực và áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006, Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC ngày 6/6/2007 về việc ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article