Ngày 12/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Ngày 12/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực  về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2009. Các dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp đã được thi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được thực hiện theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article