Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi đăng ký công bố hợp chuẩn/hợp quy, đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, mẫu phương tiện đo nhập khẩu, đăng ký công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu phải nộp lệ phí tại thời điểm đăng ký làm thủ tục cấp.

Ngày 9/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 231/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bao gồm lệ phí cấp: giấy chứng nhận đăng ký công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy; giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước; giấy chứng nhận phe duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu; giấy công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo; giấy thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi đăng ký công bố hợp chuẩn/hợp quy, đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, mẫu phương tiện đo nhập khẩu, đăng ký công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu phải nộp lệ phí tại thời điểm đăng ký làm thủ tục cấp. Mức thu là 150.000 đồng/giấy. Cơ quan thu lệ phí được để lại 10% số lệ phí thu được để trang trải cho việc thu lệ phí.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article