Ngày 4/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Ngày 4/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Đề án nêu nhiệm vụ, một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu phát huy lợi thế và khả năng cạnh tranh cao, phát triển nuôi cá tra vùng đồng bằng sôgn Cửu Long theo hướng công nghiệp, phấn đấu trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nông, ngư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số mục tiêu cụ thể của đề án gồm: sản lượng cá nguyên liệu đạt 1,5 triệu tấn đến năm 2010, sản phẩm xuất khẩu đạt 600 ngàn tấn, tiêu thụ nội địa 100 ngàn tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tạo việc làm cho 20 vạn lao động. Đến năm 2020, sản lượng cá nguyên liệu đạt 2 triệu tấn, sản phẩm xuất khẩu 900 tấn, tiêu thụ nội địa 200 ngàn tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tạo việc làm cho 25 vạn lao động. Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án đến năm 2020 là 1340 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn của các thành phần kinh tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article