Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục cùa Bộ Giáo dục và đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND cấp tỉnh.

Ngày 3/12/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động cùa trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục.

Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục cùa Bộ Giáo dục và đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND cấp tỉnh. Việc thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường bao gồm: Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Ban Kiểm soát, Phòng (Ban) chuyên môn, Khoa và bộ môn trực thuộc trường, Bộ môn trực thuộc khoa, Hội đồng khoa học, Hội đồng tư vấn đào tạo, tổ chức đảng, đoàn thể v.v...

Thông tư gồm 6 chương: Những quy định chung; Tổ chức và nhân sự; Giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học; Hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; Tài chính và tài sản; Thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2010; thay thế các quy định áp dụng đối với trường trung học chuyên nghiệp tại Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article