Ngày 26/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 225/2009/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 26/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 225/2009/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các trường hợp sử dụng hóa đơn khi bán tài sản nhà nước, được tịch thu, sung quỹ nhà nước, mẫu hóa đơn, việc in hóa đơn, phát hành hóa đơn, thủ tục mua hóa đơn (mua quyển, mua lẻ) của đơn vị được giao xử lý tài sản, việc sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 9/1/2004 ban hành mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và các quy định về mua, quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản thanh lý và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước trái với quy định tại Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article