Hai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Cơ sở sản xuất giống thủy sản – điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009.

Hai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Cơ sở sản xuất giống thủy sản – điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 12/1/2010, có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article