Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT quy định Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề có đăng ký đào tạo, bổ túc nâng hạng bằng, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong phạm vi cả nước.

Ngày 30/11/2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT quy định Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề có đăng ký đào tạo, bổ túc nâng hạng bằng, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong phạm vi cả nước.

Căn cứ Chương trình quy định tại Thông tư này, người đứng đầu cơ sở đào tạo, có sở dạy nghề có đăng ký dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT, Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article