Ngày 9/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BXD quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Ngày 9/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BXD quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện; đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các Bộ, ngành quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2010; thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article