Ngày 25/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT quy định chi tiết thi hành Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Ngày 25/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT quy định chi tiết thi hành Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Thông tư quy định chi tiết về hoạt động khai thác thủy sản tại tuyến khơi trong vùng biển Việt Nam; điều kiện hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp các giấy tờ có liên quan cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, ghi, nộp, xử lý số liệu, mẫu của Nhật ký khai thác và Báo cáo khai thác.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/10/2009, có hiệc lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article