Ngày 30/9/2009, Bộ Tài chính đã thực hiện chi tiết thêm mã số HS đối với các mặt hàng kính thuộc nhóm 7005.21.90.00 và 7005.29.90.00 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thành mã số mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 190/2009/TT-BTC.

Ngày 30/9/2009, Bộ Tài chính đã thực hiện chi tiết thêm mã số HS đối với các mặt hàng kính thuộc nhóm 7005.21.90.00 và 7005.29.90.00 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thành mã số mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 190/2009/TT-BTC.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article