Danh mục 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 8/9/2009.

Danh mục bổ sung 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 8/9/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article