Ngày 9/12/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số  35/2009/TT-BCT quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng trong Danh mục các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương; áp dụng đối với các tổ chức kiểm định khi thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tổ chức kiểm định.

Ngày 9/12/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 35/2009/TT-BCT quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng trong Danh mục các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương; áp dụng đối với các tổ chức kiểm định khi thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tổ chức kiểm định.

Tổ chức kiểm định phải có tư cách pháp nhân và có chức năng, nhiệm vụ kiểm định an toàn theo quy định của pháp luật vàg phải đáp ứng đủ các điều kiện  về cơ sở vật chất kỹ thuật, về tổ chức và nhân lực quy định từ Điều 4 đến Điều 10 của Thông tư. Cục Kỹ thuật  an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) có trách nhiệm kiểm tra sát hạch và cấp Thẻ kiểm định viên an toàn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và kiểm tra điều kiện hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật của tổ chức kiểm định. Cục Kỹ thuật  an toàn và Môi trường công nghiệp định kỹ hoặc đột xuất kiểm tra các tổ chức kiểm định đã được công bố.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article