Tiếp theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp lý về lưu trú du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

Tiếp theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp lý về lưu trú du lịch , ngày 30/12/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

Thông tư ban hành các mẫu đơn đề nghị cấp, đổi lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục 1), mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục 2), mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục 3),

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đấy trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article