được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article