Theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN, hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y được bổ sung thêm: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh (mẫu 12a, 13a), Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (mẫu 14a, 15a).

Theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày  30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 được bổ sung thêm: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh (mẫu 12a, 13a), Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (mẫu 14a, 15a).

Trạm thú y quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ủy quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh. Chi cục Thú y cấp tỉnh được ủy quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. Trường hợp không ủy quyền, các Trạm thú y các cấp thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo mẫu quy định tại các khoản 12,13,14,15 Điều 3 Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article