Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, giá tính thuế, thuế suất thuế  GTGT, hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ, hoàn thuế GTGT, tổ chức thực hiện việc thu và nộp thuế. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh. Một số trường hợp cụ thể, việc khai thuế, nộp thuế GTGT và thủ tục luân chuyển chứng từ được hướng dẫn cụ thể ở phần D của Thông tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ ngày 1/1/2009, thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính.  Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải có thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản sao các hợp đồng trước ngày 31/3/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article