Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình (được thành lập theo Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg ngày 15/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Quyết định số 1808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình (được thành lập theo Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg ngày 15/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các Điều 27 và Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Điều 27 Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg ngày 15/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình. Bãi bỏ Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 13/11/2002 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article